-เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๐ พล.ต.ธเนศ วงษ์ชะอุ่ม ผบ.กกล.สุรนารี เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กองทัพบก โดย มทบ.๒๕ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการบูรณะปรับปรุงศาลาการเปรียญ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ วัดศรีอุดมหนองคู ต.หัวงัว อ.สนม จว.ส.ร. โดยมี พล.ท.ชลิต เมฆมุกดา และ พล.ท.อุดร ประภาสะวัต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.๒๕ เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน พระธรรมโมลี ดร.ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวบรวมทุนทรัพย์บริจาคทุนทรัพย์ทอดผ้าป่าได้เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๙๐๔ บาท

\