-เมื่อ 31 พ.ค.60 ,1100-1300 พ.อ.สรชัช สุทธิสนธิ์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี/รอง ผอ.รมน.ภาค 2 สย.2 (1) ให้การต้อนรับ พล.ต. ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ ผช.ผอ.ศปร.และคณะชุดตรวจประเมินผลการประกวด
ผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2560 ประเภทประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหาร ( ร.6 พัน 1 ) ที่บ้าน นายเภา ร่วมใจ บ.สันติสุข หมู่ 10
ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จว.อ.บ.