- เมื่อวันที่ 9 ก.พ.61 ค่ายฝึกมวลชนสัมพันธ์ กกล.สุรนารี รับค่ายฝึกลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์ จว.ส.ร โรงเรียนบ้านยางเดือด อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศ.ก. โรงเรียนบ้านโท๊ะ อ.ห้วยทับทัน จว.ศ.ก. โรงเรียนบ้านหนองรี อ.ปราสาท จว.ส.ร. และโรงเรียนบ้านกระสัง อ.กระสัง จว.ส.ร.