- ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ได้จัดชุดปฏิบัติการ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน จำนวน 21 ชุด และชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 4 ชุด ดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแนวทางตามพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นการสร้างแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านชุมชน