- ค่ายฝึกมวลชนสัมพันธ์ กองกำลังสุรนารี ได้ดำเนินการฝึกอบรม ลูกเสือ เนตนารี และยุวกาชาด เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ของวิชา ลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย และรักสถาบันพระมหากษัตย์